AVG informatie

Podologie en Pedicure Praktijk Duin

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Privacy Policy:


Podologie en Pedicure Praktijk Duin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Podologie en Pedicure Praktijk Duin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;


• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;


• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;


• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Podologie en Pedicure Praktijk Duin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


Podologie en Pedicure Praktijk Duin verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


• Afspraken te kunnen maken en inplannen in de agenda.


• Het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling.


• U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.


• Administratieve doeleinden zoals factureren van de geleverde goederen en diensten.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


• De overeengekomen behandeling.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Podologie en Pedicure Praktijk Duin de volgende persoonsgegevens van u vragen:


• Voor- en achternaam


• Adresgegevens


• Telefoonnummer


• E-mailadres


• Geboortedatum


• Geslacht


• Beroep


• Huisarts


• BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding, indien geen vergoeding zullen wij deze niet noteren)


• Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt. Maar ook of u hiv besmet bent.


• Het noteren en opnemen van uw voetklachten. Voor het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.


• Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische disciplines.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:


Uw persoonsgegevens worden door Podologie en Pedicure Praktijk Duin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden:


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


• Het verzorgen van de (financiële) administratie/ boekhoudpakket.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Minderjarigen:


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn:


Podologie en Pedicure Praktijk Duin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging:


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


• Alle personen die namens Podologie en Pedicure Praktijk Duin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.


• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem.


• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.


• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.


• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Rechten omtrent uw gegevens:


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten:


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Onze plicht:


Op het moment dat er een datalek, dataverlies en/of datadiefstal heeft plaats gevonden, melden wij dit z.s.m. bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen:


Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens:

Podologie en Pedicure Praktijk Duin

www.pedicurepraktijkduin.nl

praktijkduin@gmail.com

06 - 23 14 77 88


Inwerkingtreding:


Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018 


De Geschillencommissie – Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig.


Podologie en Pedicure Praktijk Duin is via ProVoet lid van De Geschillencommissie.

Hieronder meer informatie:


De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.